UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Sroda, 22 kwietnia 2020
  data2

  Szanowni Państwo,

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przesłał do wszytskich LGD poniższą informację:

  W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. znowelizowanych przepisów w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) [dalej: ustawa ROW], wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w nawiązaniu do maila przesłanego Państwu dnia 3 kwietnia 2020 r. – informacja dot. naborów w związku z ustawą dot. zwalczania COVID-19, przedstawiam tryb postepowania dotyczący naboru wniosków:

  - dla naboru wniosków, który na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 roku został zawieszony z dniem 31 maca 2020 r., w świetle art. 53 pkt 8) w powiązaniu z art. 118 pkt 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin jego zawieszenia został uchylony z mocą wsteczną od 31 marca2020 r.
  (...) Tylko wnioski złożone w terminie uzgodnionym lub wydłużonym zgodnie z przepisami rozporządzenia (maksymalnie do 30 dni) mogą podlegać ocenie LGD jako złożone w terminie -
  w przypadku LGD ,,Partnerstwo na Jurze" wydłużono termin składania wniosków w naborach nr 1/2020 i 2/2020 do dnia 14.04.2020 roku.

   Powyższa informacja opierająca się jak wyżej wspomniano na przepisach prawa unieważnia  poprzednie decyzje LGD które zostały wydane opierając się na wytycznych przesyłanych na bieżąco przez UMWM w związku z obecną sytuacją w kraju. 

   W związku z powyższym nabory nr 1/2020 i 2/2020 zostały zakończone z dniem 14.04.2020 roku, a wnioski złożone po 14 kwietnia zostaną uznane za operacje nie złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze wniosków co będzie skutkować odmową przyznania pomocy.

 • data1
  Piątek, 10 kwietnia 2020
  data2

  MRiRW przygotowało zmianę do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), mającą również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. Przedmiotowy projekt zmian przepisów został w dniu 09.04.2020 r. uchwalony przez Sejm RP i przekazany pod obrady Senatu RP. Posiedzenie Senatu RP celem rozpoznania tych przepisów zaplanowane zostało na 15 kwietna br.

  Szczegółowy opis projektowanych zmian jest dostępny na stronie internetowej Urzedu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Ponadto informujemy, iż beneficjenci poddziałania 19.2, mający problemy  z wypełnianiem zobowiązań umownych, po wejściu w życie „II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać z jej zapisów, m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19.

  Natomiast w przypadku tzw. wakacji składkowych, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie  „II Tarczy Antykryzysowej”.

   

 • data1
  Sroda, 08 kwietnia 2020
  data2

  Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze" informuje, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

   W związku z powyższym terminy naborów nr 1/2020* i 2/2020* zostają zawieszone od dnia 31.03.2020 roku.

   Należy mieć na uwadze, iż odwieszony termin naboru powinien trwać przez czas który pozostał do jego przeprowadzenia co oznacza, że po odwieszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu z powodu CO-VID w/w terminy naborów będą trwały jeszcze przez 14 dni.

    Jednocześnie informujemy, że można składać wnioski w/w naborach, ponieważ zostaje zawieszony sam termin naborów.

  *nabór nr 1/2020: z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

   4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

  dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

   w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

    *nabór 2/2020:

   z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

  dla przedsięwzięcia : 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

   w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • data1
  Piątek, 03 kwietnia 2020
  data2
  NABÓR NR 3/2020* ZOSTAJE ODWOŁANY!!!
   
  Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze" informuje, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
   
  W związku z powyższym nabór nr 3/2020 którego termin składania wniosków przypada od 2 kwietnia musi zostać odwołany
   
  Należy mieć na uwadze, iż w zaistniałej sytuacji w przypadku pojawienia się nowych przepisów prawa regulujących powyższe kwestie (zmiana ustawy) zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.
   
  *Nabór nr 3/2020 z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
   
  dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie
   
  w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem
   

   

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2023312542002100
2022323414649224
2021002436078229
2020237631223702
20194362851049532
201827111012411105437
201744129101385112211
201610122012210786
201522967531110055
2014005633654125
201313721111578252
2012001220022131
2011000000031100
Pokaż wszystkie wiadomości
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze