UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 08 lipca 2020
Ogłoszenie o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/w

Data publikacji 08.07.2020 roku

 

Ogłoszenie o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/w

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Działająca na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

 

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

I. Instytucja planująca realizację operacji własnej: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

II. Operacja własna będzie realizowana z zakresu 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zakres tematyczny wynikający z LSR to:

Cel Ogólny: Stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu.

Cel szczegółowy: Kształtowanie oferty oraz warunków dla spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru objętego LSR.

Przedsięwzięcie: 1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR b) produkty turystyczne

 

Operacja zakłada realizację następującego wskaźnika produktu: P.1.2.2. Liczba nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR

 

Operacja przyczyni się do realizacji wskaźników rezultatu: R.1.2.2. Liczba osób, która skorzystała z nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR

 

 III. Opis operacji.

Projekt ma na celu ulepszenie produktu turystycznego którym jest utworzone kilkanaście lat temu  ,,Ekomuzeum Alwernia”* do którego należą znajdujące się na terenie Gminy Alwernia obiekty geologiczne, przyrodnicze oraz kulturowe będące eksponatami ekomuzealnymi.

IV. Zadania w ramach operacji:

 • Wydanie materiałów promocyjnych wraz z ich opracowaniem graficznym
 • Przygotowanie opisów atrakcji
 • Artykuły sponsorowane gazecie
 • Uruchomienie podstrony z informacjami turystycznymi z Gminy Alwernia
 • Nakręcenie filmu promocyjnego
 • Wykonanie profesjonalnych zdjęć wytypowanych miejsc i obiektów

 

V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

  Forma wsparcia - refundacja

 

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

 Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji własnych LGD:

L.p.

Kryterium oceny

Przedsięwzięcie 1.2 i 3.2

(1.2 - produkty turystyczne oraz sieć oferty turystycznej,

3.2 – przedsięwzięcia proekologiczne)

Punkty

1

Beneficjent zdeklarował zapotrzebowanie na niższy procent dofinansowania

0 pkt albo 5 pkt

 

0 pkt – beneficjent wskazał we wniosku podstawowy poziom dofinansowania z PROW określony w rozdziale IV LSR dla rodzaju beneficjenta i typu projektu

 

5 pkt - beneficjent wskazał we wniosku niższy o 5 lub więcej procent poziom dofinansowania z PROW określony w rozdziale IV LSR dla rodzaju beneficjenta i typu projektu

 

0 pkt otrzyma projekt, który zakłada dofinansowanie maksymalnie: 90,01-95,00%

5 pkt otrzyma projekt, który zakłada dofinansowanie maksymalnie 90% (lub niższe)

2

Innowacyjność

0 pkt albo 10 pkt

 

0 pkt – projekt nie jest innowacyjny

 

10 pkt – projekt jest innowacyjny w skali gminy, na terenie której jest planowany do realizacji

 

Innowacyjność to wprowadzenie czegoś nowego, niespotykanego na obszarze objętym LSR.

Spełnienie kryterium innowacyjności dla projektu badane jest na obszarze jednej gminy w której siedzibę ma wnioskodawca, poprzez analizę rynku podobnych działań.

3

Realizacja projektów wpływających na wybrane, kluczowe obszary interwencji LSR

0 pkt  albo 10 pkt

 

0 pkt – nie realizuje projektów wpływających na obszary interwencji (ze wskazanych w LSR)

 

10 pkt – projekt wpływa na obszary interwencji: rozwój turystyki na obszarze objętym LSR i zostało to w sposób szczegółowo uzasadnione

4

Koszty projektu są adekwatne do zakładanych działań

0 pkt albo 5 pkt

 

0 pkt – koszty projektu nie są adekwatne do założonych działań lub nie mają związku z realizowaną operacją

 

5 pkt – założone koszty są adekwatne i racjonalne do zakładanych działań oraz zostały szczegółowo uzasadnione

5

Promocja LGD i marki Chrzanolandia

0 pkt albo 4 pkt

 

0 pkt – beneficjent nie deklaruje, że będzie promował LGD i markę Chrzanolandia na tablicy informacyjnej

 

4 pkt – projekt będzie promował LGD oraz markę Chrzanolandia zgodnie z poniższym wzorem i został on dołączony do wniosku.

Dla projektów inwestycyjnych:

beneficjent założył w projekcie (kosztorys) zakup tablicy informacyjnej PCV o rozmiarach 50cm x 40cm oraz zaplanował montaż jej w centralnym/widocznym miejscu związanym z realizacją projektu oraz zapisał w projekcie lokalizację miejsca

dla projektów nie inwestycyjnych:

beneficjent uwzględnił we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych umieszczenie logo LGD oraz logo marki „Chrzanolandia”.

Wzór tablicy:

6

SUMA

34 pkt

7

Wymagane minimum punktowe

19 pkt

 

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 19 punktów
z 34 możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

VII. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji.

Wypełniony formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD należy składać w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 7 sierpnia 2020 roku, bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie na ulicy Focha 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji dostępny jest na stronie internetowej www.partnerstwonajurze.pl.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia dokumenty niezbędne do weryfikacji podmiotowych warunków przyznania pomocy.

 

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku:

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określona w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń. zm.) będzie dokonana na Karcie oceny Wykonawców, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. W oparciu o analizę danych zawartych w formularzu Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów załączonych do Zgłoszenia przez podmiot zgłaszający. Dokumenty te powinny obejmować przynajmniej następujące dokumenty (w zależności od formy prawnej podmiotu zgłaszającego):

 

 1. Kopia dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych) - Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju jest uznawany
  za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji, będący obywatelem Polski
  z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu (w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie, którego LGD będzie mogła potwierdzić miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).
 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego (dotyczy osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – tylko w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy).
 3. Dokument potwierdzający zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub oddziału na obszarze objętym LSR (dotyczy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie jest ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym).
 4. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
  o przyznanie pomocy (dotyczy kościołów lub związków wyznaniowych).
 5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie
  z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).


  XI. Kryteria weryfikacji zgłoszeń:
 1. Złożenie zgłoszenia w miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Warunki podmiotowe dotyczące wykonawcy:
  • Osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:
   1. Czy miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   2. Czy adres, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisane w CEIDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   3. Czy osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
   4. Czy osoba fizyczna jest pełnoletnia?
   5. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  • Osoba prawna:
   1. Czy siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   2. Czy obszar gminy będącej Wykonawcą jest obszarem wiejskim objętym LSR?
   3. Czy Wykonawcą jest podmiot inny niż województwo?
   4. Czy Wykonawca jest lokalną grupą działania?
   5. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
   1. Czy siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   2. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  • Spółka cywilna:
   1. Czy każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt.: 1), 2), 3)?
   2. Czy podmiot wykonujący działalność w formie spółki cywilnej nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR?
   3. Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014    X. Załączniki do ogłoszenia (dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.partnerstwonajurze.pl oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” ulica Focha 3, 32-500 Chrzanów):

 

 1. Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.
 2. Załącznik nr 2: Karta oceny Wykonawców
 3. Załącznik nr 3:Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD
 4. Załącznik nr 4: Załącznik nr VII.B.5 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pdf

  Załącznik nr 4: Załącznik nr VII.B.5 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - xls
 5. Załącznik nr 5: Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji która ma na celu rozwój turystyczny oferty gmina Alwernia wykorzystując utworzone kilkanaście lat temu produkt turystyczny Ekomuzeum Alwernia w zakresie „4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, która została opisana w ogłoszeniu nr 1/2020/w umieszczonym na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w dniu 08.07.2020 roku.  

DOKUMENTY:

1. formularz_zgloszenia_zamiaru_realizacji

2. karta_oceny_wykonawcow

3. karta_LKWO

4. karta_LSR

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Operacja ta będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze” zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia - informacja o zgłoszeniach lub braku zgłoszeń: http://partnerstwonajurze.pl/tresc_show.php?id=10
 2. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia formularza Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 32 720 65 02.

 

*Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej.

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze